KLADIVO NA ČARODĚJNICE 

aneb

 Provolání k členům brněnské pobočky Sisyfa 

 

Co možno činit ku prospěchu věci

  1. Publikovat v denním tisku a časopisech články, které budou obecnými nebo bezprostředními reakcemi na tamtéž publikované pseudovědecké a okultní materiály.

  2. Snažit se proniknout do rozhlasových a televizních studií se skeptickými materiály, účastnit se tamtéž besed a poskytovat náměty pro pořady skeptického zaměření.

  3. Sledovat vysílání Českého rozhlasu a České televize, které jsou veřejnoprávními institucemi financovanými hlavně z peněz daňových poplatníků, ze zákona povinnými se vystříhat šíření nepravd. Protesty a stížnosti zasílat dle doporučení vedení Sisyfa přímo Radě Českého rozhlasu a Radě České televize, nikoliv redaktorům, ředitelům apod. 

  4. Navštěvovat v mezích možností akce pseudovědců (psychotroniků, ufologů, záhadologů, léčitelů apod.), získané informace poskytovat výboru brněnské pobočky nebo výboru hlavnímu, nejlépe v podobě publikovatelné na Internetu nebo ve Zpravodaji Sisyfa.

  5. Upozorňovat výbory Sisyfa na akce pseudovědců a okultistů, zejména takové, které se konají v institucích zcela nebo zčásti financovaných státem. Pokud budou informace spolehlivé, budou se výbory Sisyfa obracet na vedení těchto organizací, aby učinila podobnému počínání přítrž. Zde by se povětšinou nemělo jednat o soukromou iniciativu jednotlivých členů.

  6. Vypomáhat při organizaci přednáškových a jiných akcí Sisyfa, zjišťovat ve svém okolí zájem o vykonání takovýchto přednášek. Zvláštní péči je nutno v této souvislosti věnovat vysokým a středním školám.

  7. Pokoušet se najít sponzory, kteří by byli ochotni přispět jakýmikoliv částkami na činnost Sisyfa. Tyto prostředky by byly využívány především pro: - krytí poštovného a dalších administrativních výloh - krytí cestovních výloh mimobrněnských přednášejících - jízdné členů brněnského výboru do Prahy (ústředí Sisyfa), výjimečně i jinam. - úhradu placené inzerce akcí - podporu publikační činnosti (vydávání sborníků a pod.) - krytí výloh členů spojených s jejich účastí na pseudovědeckých atd. akcích - perspektivně k finančnímu krytí právních pří, které lze v budoucnosti očekávat

  8. Monitorování nejrůznějších periodických tiskovin. Kopie článků s údaji o zdroji (ročník, číslo, datum vydání) zasílat k archivaci či aktuálnímu použití výboru brněnské pobočky. Stejně tak poskytovat do archivu kopie skepticky laděných článků.

  9. Získávat ve svém okolí nové členy, zejména mladé lidi, ale i starší a zkušenější osoby, schopné veřejného vystupování a vybavené potřebnými znalostmi.

  10. Snažit se o to, aby byl na představitele pseudověd, okultismu, alternativní medicíny atd. vyvíjen morální, propagandistický či právní tlak, který by je nutil k omezování jejich činnosti.

Výbor brněnské pobočky je přesvědčen, že alespoň některá z těchto aktivit se může stát doménou kteréhokoliv člena Sisyfa. Výbor vyzývá členy Sisyfa, zejména vysokoškolské učitele a osoby veřejně činné, aby neprodleně oznámili témata sisyfovských přednášek či jiných veřejných akcí, které mohou v průběhu let 1998 - 99 obsahově zajistit, a to i ve spolupráci s odborníky stojícími mimo naši organizaci. Přejeme vám mnoho úspěchů v práci vpravdě sisyfovské!


Členové výboru brněnské pobočky Sisyfa: Ing. J. Kučera, doc. V. Mornstein, prof. J. Novotný, prof. J. Šmarda, prof. V. Vetterl


Převzato v plném znění z internetových stránek Klubu českých skeptiků  http://www.fi.muni.cz/sisyfos/ - link na brněnskou odnož... (Podtržená místa -gewo-)
Pěkné "desatero". Schází tu už jenom snaha po zákazu veškerého církevního tmářství a bible... To by ovšem pan předseda nedopustil...
Maně si vzpomínám, že jsem velice podobný koncept viděl v jisté "metodické příručce". Stačí jen zaměnit jisté termíny. Ale o tom by asi věděl více Petr Cibulka...


Netvrdím, že vše, co se skrývá za NewAge je "košer". Po světě pobíhá spousta podvodníků, kteří tahají peníze z kapes důvěřivých lidí a nahrávají tzv. Skeptikům. Zde jsme ale svědky altruistických snah příslušníků vědeckého establishmentu směřujících k cenzuře, která sahá velice hluboko! Přespříliš hluboko. Skepse je skepse, ale mám pocit, že tohle je o něčem úplně jiném.
Kdo je "vědec" a kdo "nevědec"? Co je to "věda" a co lze nazvat "pseudovědou"? Svého času nazývali "vědci" obdobného smýšlení pseudovědci a šarlatány i jakéhosi Alberta Einsteina, Darwina, Cuviera, Béchampa, Rifeho, Fortýna atd. !? Čas rychle ukázal, a stále ještě ukazuje, jak obrovské to byly omyly.
Ve svém půl století dlouhém životě jsem se setkal s mnoha skutečnými vědci a badateli, kteří, ač bez honosného titulu, věděli a ví velice mnoho. Ale potkal jsem pohříchu daleko více blbců, jejichž jedinými duchovními aktivy jsou demagogie a tituly nalepené ze všech stran... V titulech tedy vědění a moudrost zřejmě nebude.

Tento text odhaluje "hloubku smýšlení" lidí, kteří mají rozhodující vliv na dění na vysokých školách a v Akademii věd. Není nijak nový. Doufám, že se mnohým po jeho přečtení trochu rozjasní ve věci pozadí několika velice nechutných televizních pořadů, které se v tomto světle jeví jako jakási "úlitba" vůči shora uvedeným požadavkům. Konečně vidíme, kam vlastně směřuje energie, která by měla být využita ve prospěch celé společnosti.

NA ROZDÍL OD "PSEUDOVĚDY" ŽIJE "oficiální VĚDA" ZE SPOLEČENSKÝCH ZDROJŮ, KTERÉ SI ovšem v POSLEDNÍ DOBě JAKSI NEDOKÁŽE VYDOBÝT! důvodem je takřka nemožné prosazení perspektivních projektů, blokovaných nebo nepodporovaných skeptickými dinoosaury, kteří v současné době už ve vědě nemají co dělat. ubíjejí tak možnost čerpat to nejlepší z mozkové kapacity tohoto národa a jsou hlavními strůjci situace, za níž naše nejlepší hlavy odcházejí do zahraničí. takřka Veškeré perspektivní projekty na naší vědecké půdě probíhají pod režií a na podnět zahraničních zadavatelů, kteří se stanou majiteli know how, které takto vzniká. shora uvedení a ostatní zde nejmenovaní pánové by se měli možná sisyfovsky, ale přece, postarat o to aby tomu tak nebylo. mnozí z nich by toho nejlepšího pro nás všechny dosáhli odchodem do "zasloužilého" důchodu, za což by si vysloužili nehynoucí dík...

K osvětě nelze přispívat podvratnými akcemi a deformací VLASTNÍHO MYŠLENÍ A TVORBY ÚSUDKU ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM VYDÍRÁNÍ, PŘÍPADNĚ PREBEND VE FORMĚ PROTEŽOVÁNÍ JEDINCŮ UVEDENÝCH V BODĚ 9 "DESATERA".

 JAKSI VÁM UŠLO, ŽE "OBYČEJNÍ LIDÉ" MAJÍ VLASTNÍ MOZEK! NEMŮŽETE MYSLET A ROZHODOVAT ZA NĚ! K TOMU NEMÁTE VŮBEC ŽÁDNÝ SPOLEČENSKÝ ANI JINÝ MANDÁT!

Je třeba dokázat, že věda, která už zřejmě nenachází jiné prostředky NEŽ CENZURU A ZBĚSILÉ DEMAGOGICKÉ VÝPADKY PROTI JINAK SMÝŠLEJÍCÍM, opravdu něco umí! Ať DOKÁŽE OPAK A UVEDE POTŘEBNÉ OBJEVY DO PRAKTICKÉHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.


VÝZVA!

"SKEPTIKOVÉ" a cenzoři, VRHNĚTE SVOU ENERGII SPRÁVNÝM SMĚREM A
DOKAŽTE
, ŽE TO, CO PROHLAŠUJÍ PROTAGONISTÉ PROJEKTU DISCLOSURE JE NEPRAVDIVÉ A SCESTNÉ!
DOKAŽTE, ŽE U NÁS NEmáme ŽÁDNÁ "AKTA X", A ŽE U NÁS V TOMTO SMĚRU NEEXISTUJÍ a neexistovaly žádné PO LÉTA UTAJOVANÉ POZNATKY a skryté projekty.
pokud to hodláte tvrdit i nadále, vězte, že existují pádné důkazy, které vás usvědčí z nepravdy. ještě máte šanci.
*******************************************************************

UVÍTÁM, KDYŽ VĚDCI HODNÍ TOHOTO TITULU ZVEŘEJNÍ SVÁ SVĚDECTVÍ, PŘÍPADNĚ NÁMĚTY VEDOUCÍ K POTŘEBNÝM ODHALENÍM UKRÝVANÝCH SKUTEČNOSTÍ NEBO KONKRÉTNÍCH "ŽAB SEDÍCÍCH NA PRAMENI".
VYUŽIJTE PROSÍM MAJLU NEBO "DISKUTÁRny". DĚKUJI!