SEDM HERMETICKÝCH PRINCIPŮ 

Principů pravdy je sedm. 
Ten kdo je zná chápe a vlastní magický klíč,
jehož dotykem se otevírají všechny dveře chrámu.
 

I. Princip mentalismu

> Vše je mysl, Vesmír je mentální <

Myšlenky jsou energie a projevují se jako věci.
Myšlenky vynikají nad hmotou, hmota jsou myšlenky v rozdílné hustotě.

Myšlenky přitahují nebo odpuzují jiné myšlenky, stejně jako hmota,
která se projeví dříve nebo později v závislosti na čistotě tvých myšlenek.

Lokální a všeobecná mysl je propojená, 
negativa mají sklon projevit se častěji než pozitiva.

Dej pozor na to nač myslíš, můžeš to dostat!

 

II. Princip souladu

> Jak nahoře tak i dole, jak dole, tak nahoře <

Upozornění na zákon hierarchie a zákon symetrie
v podmínkách zrcadlové reflexe ve vztahu k IV.
(Viz také zákon možné přitažlivosti, stejně jako zákon souladu.)

Vše je ve vztahu ke všemu, stejně jako uzly v rybářské síti, a těch je 12.

 

III. Princip vibrace

> Nic neodpočívá. Vše je v pohybu - vše kmitá <

Vše je formováno z "balíčků" energie +/- kmitajících svou vlastní frekvencí.

Každý z nich nese informaci, která se mění okamžitě
a překonává rychlost světla bez mezí a hranic.

Vše je ve věčném pohybu a změně, nové a staré, stvoření i zkáza.

 

IV. Princip polarity

> Vše je podvojné - všechno má póly <

Všechno má svůj protějšek - podobné i nepodobné je totéž.

Opaky jsou identické povahy, ale v různé míře.

Extrémy se potkávají s extrémy.

Veškeré pravdy jsou jen polopravdami.

Všechny paradoxy mohou být smířeny.

Každý obal má svůj vnějšek a vnitřek, což jsou stejné,
ale různé a neoddělitelné části tetéž věci.

Polarita existuje ve dvou formách, omezeně fixní a příčná.

Odvěký kříž symbolizuje pozitivní energii ( | ), ( -- ) negativní.
Když se ty dvě setkají zrodí se třetí síla, 
nesoucí s sebou buď tvoření anebo zkázu.

 

V. Princip rytmu

> Všechno pluje ven i dovnitř, vše má svůj příliv a odliv <

Všechny věci vznikají a zanikají.

  Ve všem se projevuje pohyb kyvadla - výkyv doprava je roven výkyvu vlevo.

Rytmus se vyrovnává.

Vše má svůj vlastní takt, ovlivněný jinými a ostatními takty.

Všechno má svůj vlastní čas a je jeho projevem.
(Viz zákon kompenzace a zákon neutralizace.)

 

VI. Princip příčiny a následku

> Každá příčina má svůj následek a každý následek
má svou příčinu - vše se děje podle zákona <

Je možné pojmenovat zákon, ale ne ho poznat.

Je mnoho záměrů z příčiny, ale nic neunikne zákonům vesmíru.

To, o čem přemýšlíte, je příčina, co tím přivodíte je následek.
(Vztahuje se k zákonu přitahování protikladů, k zákonu reciproce a zákonu kompenzace.)

 

VII. Princip plození

> Plození je ve všem; vše má své mužské a ženské principy <

Ve všech úmyslech se projevuje pohlaví.

Pohlaví existuje ve dvou formách - směřující do délky a příčné.

Ve vztahu k zákonu přitažlivosti (dva póly a vzájemnost mezní a příčná (VI)
(Viz také ve shodě s přitažlivostí a ve vztahu k různému a protilehlému (IV.)


Z toho vyplývá, že rozhodnutí cosi udělat či neudělat
nemá být založeno na nijakých společenských zvycích a proudech,
intelektuální úvaze, úsudku či logice nebo "vnímání karmy".
Rozhodnutí musí vyjít z vnitřního proudu,
pozorovaného pokojným pohledem uvnitř sama sebe.
Tam je vír moudrosti vesmíru a tvé srdce je v jeho středu.
Naslouchej a uč se.


Každý si má být v každém okamžiku vědom bytí 
ve shodě s prouděním vesmíru.

Zbav se nečistých myšlenek, osvoboď se od každé touhy
po zaručených dílčích výsledcích,
buď osvobozen od každého očekávání výhod
nebo nějakého zisku v každé formě.

Naslouchej svému nitru, a pak jednej podle toho, co jsi viděl ve svém srdci,
protože v tomto okamžiku potřebuješ pravdu.

To je závazné.
Musíš být čistého srdce a odložit své ego.
Musíš se zbavit jakéhokoliv stresu a záporných myšlenek,
osvobozen od všech přání, protože tato si vyminují řízení 
a pokrucují tvé činy.
Nenasloucháš-li vnitřnímu vedení nebo se mu pokusíš jakkoli vyhnout,
budeš stále jen mdlý, malý a vratký.

Prostě nemysli, vyprázdni svou mysl,
podrob se míru v jádru svého srdce a uznej, že nejsi nic víc, 
ale ani méně, než pouhou částečkou ohromného vesmíru.

Pak budeš jednat s čistou láskou, pro největší dobro,
bez postranních záměrů či očekávání konkrétního výsledku nebo odměny.

Vesmír odpoví stejným způsobem a usměrní tvůj život.

"Nebe k nám nemůže přijít, pokud naše srdce nebudou pokojná 
a čistá."
 

"Buď dítětem, děláš-li věci dospělých." (TAO)